Có 1 kết quả:

xiāo fáng duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fire brigade
(2) fire department