Có 1 kết quả:

Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women