Có 1 kết quả:

xiāo chú jù chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-alias (computer graphics)