Có 1 kết quả:

xiāo yǐn

1/1

xiāo yǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide
(2) to retreat into privacy