Có 1 kết quả:

xiāo yīn

1/1

xiāo yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to silence