Có 1 kết quả:

shè shì wèi shēn

1/1

shè shì wèi shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unpracticed
(2) inexperienced
(3) naive
(4) unsophisticated