Có 1 kết quả:

shè bǐ

1/1

shè bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to move the pen
(2) to start writing
(3) putting pen to paper