Có 1 kết quả:

shè xiǎn

1/1

shè xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take risks
(2) involved in adventure