Có 1 kết quả:

shè hēi

1/1

shè hēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gang-related
(2) criminal activities