Có 1 kết quả:

shè hēi àn

1/1

shè hēi àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gang-related case
(2) criminal case