Có 1 kết quả:

tì sì zòng héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tears and mucus flowing profusely
(2) sniveling
(3) in a tragic state