Có 1 kết quả:

Guō yáng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guoyang county in Bozhou 亳州[Bo2 zhou1], Anhui