Có 1 kết quả:

huàn sàn

1/1

huàn sàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to slacken
(2) lax
(3) slack
(4) disorganized