Có 1 kết quả:

dí chú

1/1

dí chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wash away
(2) to eliminate
(3) to do away with