Có 1 kết quả:

rùn sè

1/1

rùn sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to polish (a piece of writing)
(2) to add a few finishing touches to (a piece of writing, painting etc)