Có 1 kết quả:

yè jīng xiǎn shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) LCD
(2) liquid crystal display