Có 1 kết quả:

yè bāo

1/1

yè bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vacuole