Có 1 kết quả:

hán yǎng

1/1

hán yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to conserve (e.g. water)
(2) self-restraint
(3) self-possession

Một số bài thơ có sử dụng