Có 1 kết quả:

liáng kuai

1/1

liáng kuai

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nice and cold
(2) pleasantly cool