Có 1 kết quả:

liáng péng

1/1

liáng péng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mat awning
(2) arbor