Có 1 kết quả:

liáng shuǐ

1/1

liáng shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cool water
(2) unboiled water

Một số bài thơ có sử dụng