Có 1 kết quả:

liáng fěn

1/1

liáng fěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) liangfen (Chinese dish)
(2) grass jelly (Chinese dish)