Có 1 kết quả:

liáng miàn

1/1

liáng miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cold noodles