Có 1 kết quả:

lín bā yè

1/1

lín bā yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lymphatic fluid
(2) lymph