Có 1 kết quả:

lín bā guǎn

1/1

lín bā guǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lymphatic channel