Có 1 kết quả:

lín bā xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lymphatic system