Có 1 kết quả:

lín bā xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

lymphocyte