Có 1 kết quả:

lín bā jié

1/1

lín bā jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lymphatic node
(2) lymph gland