Có 1 kết quả:

lín yù

1/1

lín yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a shower
(2) shower