Có 1 kết quả:

lín róng céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

alluvium (soil deposited by rivers)