Có 1 kết quả:

shū nǚ

1/1

shū nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wise and virtuous woman
(2) lady

Một số bài thơ có sử dụng