Có 1 kết quả:

shū jìng

1/1

shū jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gentle
(2) tender