Có 1 kết quả:

táo qì

1/1

táo qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) naughty
(2) mischievous