Có 1 kết quả:

dàn dìng

1/1

dàn dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) calm and collected
(2) unperturbed