Có 1 kết quả:

dàn bó míng lì

1/1

dàn bó míng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not caring about fame and fortune (idiom)
(2) indifferent to worldly rewards