Có 1 kết quả:

yū sè

1/1

yū sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) choked with silt
(2) silted up