Có 1 kết quả:

yū ní

1/1

yū ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silt
(2) sludge
(3) ooze

Một số bài thơ có sử dụng