Có 1 kết quả:

yū guàn

1/1

yū guàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to warp (fertilize land by flooding)