Có 1 kết quả:

yū xuè bān

1/1

yū xuè bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bruise
(2) patch of bruising