Có 1 kết quả:

yū qīng

1/1

yū qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bruise
(2) contusion