Có 1 kết quả:

yín cí xiè yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dirty words
(2) dirty talk