Có 1 kết quả:

yín guǐ

1/1

yín guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lecherous devil