Có 1 kết quả:

shēn xìn

1/1

shēn xìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to believe firmly