Có 1 kết quả:

shēn rù rén xīn

1/1

shēn rù rén xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enter deeply into people's hearts
(2) to have a real impact on the people (idiom)