Có 1 kết quả:

shēn huà

1/1

shēn huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deepen
(2) to intensify