Có 1 kết quả:

shēn shòu

1/1

shēn shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive in no small measure