Có 1 kết quả:

shēn zhèn jiàn lì bǎo ㄕㄣ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄅㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shenzhen Jianlibao (soccer team)