Có 1 kết quả:

shēn chù

1/1

shēn chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abyss
(2) depths
(3) deepest or most distant part