Có 1 kết quả:

shēn fú zhòng wàng ㄕㄣ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to enjoy the confidence of the people
(2) to be very popular