Có 1 kết quả:

shēn céng cì ㄕㄣ ㄘㄥˊ ㄘˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deep level
(2) deep-seated
(3) in-depth